Skoči na vsebino

DELOVNI PROGRAM VLADE

 

Poslovnik vlade določa, da se v delovnem programu vlade navedejo predlogi zakonov, uredb in drugih splošnih pravnih aktov vlade in ministrstev. Pri vsakem aktu se na kratko opredeli, zakaj je potreben. Podrobnejša navodila za pripravo programa določi generalni sekretar, ki je tudi odgovoren za pravočasno sprejetje programa. Vlada sprejme delovni program vlade za prihodnje leto do konca koledarskega leta. Vlada pošlje seznam zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora, ki so vključeni v delovni program vlade, v vednost državnemu zboru.

Na podlagi poslovnika vlade je izdano navodilo generalnega sekretarja vlade, v katerem je vsebina delovnega programa podrobneje opredeljena. Tako delovni program vlade vsebuje:

  • pravno obvezne akte – to so nacionalni predpisi, ki jih morajo vlada oziroma ministrstva in vladne službe pripraviti na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali mednarodnega sporazuma;
  • pravno neobvezne akte - to so nacionalni predpisi, katerih sprejetje ne nalagajo obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov.
  • akte o ratifikacijah

  

Delovni program vlade

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije