Skoči na vsebino

SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA

 

Skupna notranje revizijska služba opravlja te naloge:

  • svetuje pri pripravi organizacijskih predpisov z vidika delovanja kontrolnih točk;
  • opravlja nadzor nad poslovanjem proračunskih uporabnikov in njihovih organizacijskih enot;
  • vrednoti in ocenjuje izvajanje nalog;
  • spremlja poročila, ki jih pripravljajo nosilci proračunskih postavk ali organizacijske enote;
  • spremlja poročila zunanjih nadzornih institucij (Urad za nadzor proračuna Ministrstva za finance, Računsko sodišče RS);
  • pripravlja podlage za odločanje pri vodstvenem upravljanju ter izboljšanju kakovosti porabe sredstev v okviru sprejete politike in strategije razvoja;
  • izredno deluje po nalogu ali odobritvi generalnega sekretarja vlade ali na predlog ministra brez resorja, direktorja oz. generalnega direktorja vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade.