Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

 Sektor za splošne zadeve opravlja te naloge: 

 

 • priprava predlogov splošnih pravnih aktov, ki jih izdaja oziroma predlaga Vladi RS v sprejetje Generalni sekretariat Vlade RS,
 • priprava pravnih mnenj in dajanje pravnih nasvetov sektorjem in službam Generalnega sekretariata Vlade RS ter vladnim službam,
 • priprava in pregled pogodb iz področja dela Generalnega sekretariata Vlade RS,
 • opravljanje nalog za predstojnikovo uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalca,
 • opravljanje nalog na področju poslovanja s kadrovskimi viri,
 • skrb za informiranje javnih uslužbencev in sodelovanje s Sindikatom Generalnega sekretariata Vlade RS,
 • strokovne naloge glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v Generalnem sekretariatu Vlade RS, Kabinetu predsednika Vlade RS in vladnih službah po uredbi,
 • spremljanje izvajanja notranjih aktov Generalnega sekretariata Vlade RS in podzakonskih aktov Vlade RS z njegovega delovnega področja,
 • priprava internih in posamičnih aktov  s področja pravic in obveznosti javnih uslužbencev,
 • organiziranje usposabljanja, strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja javnih uslužbencev,
 • uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja zaposlenih,
 • naloge v zvezi s pripravo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih,
 • vodenje kadrovskih evidenc in osebnih map zaposlenih,
 • pomoč vodjem organizacijskih enot pri zagotavljanju varstva in zdravja pri delu,
 • skrb za pripravo in izvedbo javnih naročil,
 • opravljanje nalog finančnega poslovanja,
 • vodenje knjižnice,
 • skrb za strokovno in periodično literaturo,
 • nabava in strokovna obdelava knjižničnega gradiva (knjige, strokovna literatura, časopisi, druge periodične publikacije idr.),
 • izposoja in vodenje evidence o izposoji knjižničnega gradiva,
 • dnevni vnos prispelih časopisov in drugih periodičnih publikacij ter njihova priprava za razpošiljanje zaposlenim,
 • rezervacija sejnih prostorov, naročanje snemanja in postrežbe na sejah,
 • administrativno-tehnične naloge, povezane z delom sektorja.

Za izvajanje nalog na ožjem delu delovnega področja oziroma posameznih funkcij sektorja, je oblikovan naslednji oddelek:

 

 Oddelek za finance in javna naročila

 • usklajevanje in priprava gradiv, potrebnih za načrtovanje in izvrševanje državnega proračuna skladno z veljavnimi predpisi;
 • priprava, spremljanje ter analiza izvajanja finančnega načrta (urejanje NRP, mesečni likvidnostni plani, načrti pridobivanja stvarnega premoženja, priprava raznih poročil o izvajanju…);
 • sodelovanje pri načrtovanju naložb, investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov, ki jih upravlja generalni sekretariat);
 • priprava obrazložitev zaključnega računa;
 • preverjanje predlogov pogodb pred njihovo sklenitvijo z vidika finančnih elementov in njihove usklajenosti s finančnim načrtom uporabnika;
 • evidentiranje pogodb in predobremenitev v uporabniškem programu MFERAC, spremljanje njihovega pravilnega izvajanja z vidika finančne realizacije ter sodelovanje s skrbniki pogodb;
 • izvedbene naloge pri realizaciji finančnega načrta, zlasti evidentiranje prejetih računov, verificiranje obveznosti pred izdajo odredbe za plačilo, priprava odredb za plačilo in njihova predložitev Ministrstvu za finance zaradi izvedbe plačila;
 • evidentiranje potnih nalogov, obračun stroškov po opravljeni službeni poti in priprava odredb za plačilo;
 • priprava delilnikov stroškov in izstavljanje (ob)računov drugim proračunskim uporabnikom za povračilo stroškov (v zvezi z avtomobilskimi prevozi, vzdrževanjem prostorov, prevajanjem, tolmačenjem in lektoriranjem, odpravo pošte in drugimi storitvami, ki jih GSV opravi za druge proračunske uporabnike ali zanje poravna skupne račune zunanjim izvajalcem);
 • vodenje evidence izdanih (ob)računov, spremljanje plačil, izterjava;
 • sodelovanje z Ministrstvom za finance pri drugih finančno računovodskih opravilih;
 • vodenje evidenc in priprava občasnih poročil o stroških mobilne telefonije, stroških reprezentance in drugih stroških v skladu z veljavnimi predpisi ali zahtevami vodstva;
 • usklajevanje delovanja vladnih služb v pristojnosti generalnega sekretarja vlade s finančnega področja (načrtovanje in priprava letnih finančnih načrtov, morebitnih rebalansov, priprava obrazložitev zaključnega računa, spremljanje realizacije, likvidnostni načrti, kvote..);
 • sodelovanje pri pripravi internih aktov s področja finančnega poslovanja;
 • izvajanje drugih nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna;
 • priprava in izvajanje javnih naročil za potrebe Generalnega sekretariata Vlade RS, Kabineta predsednika Vlade RS ter po pooblastilu za druge organe;
 • priprava in izvajanje javnih naročil na podlagi Odloka o Generalnem sekretariatu Vlade RS za lastne potrebe in po pooblastilih za potrebe drugih organov državne uprave na področju protokolarnih in službenih prevozov ter prevajalskih storitev;
 • zbiranje potreb in pripravljanje pooblastil ter predložitev krovnemu organu naročanja za vključitev v skupna javna naročila, ki jih sprejme vlada s sklepom o določitvi predmetov skupnih JN;
 • sodelovanje pri pripravi aktov s področja javnih naročil in drugih aktov, ki urejajo javno naročanje;
 • priprava pogodb in naročilnic za potrebe Generalnega sekretariata Vlade RS in Kabineta predsednika Vlade RS;
 • objavljanje obvestil o javnih naročil in drugih objav na spletnem portalu javnih naročil;
 • vodenje evidence javnih naročil za potrebe Generalnega sekretariata Vlade RS in Kabineta predsednika Vlade RS.