Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SODELOVANJE Z DRŽAVNIM ZBOROM IN ZA EVROPSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Sektor za sodelovanje z državnim zborom ter za evropsko in mednarodno sodelovanje opravlja te naloge:

 • spremljanje dela Državnega zbora, njegovih delovnih teles in sodelovanje s strokovnimi službami Državnega zbora;
 • spremljanje evropske in mednarodne dejavnosti Vlade RS;
 • zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč Vlade RS oziroma odstopanje gradiv v reševanje pristojnim organom;
 • proučevanje gradiv Vlade RS in ugotavljanje njihove usklajenosti s poslovnikom Vlade RS  in poslovnikom Državnega zbora;
 • priprava sklepov in sprejetih odločitev Vlade RS iz delovnega področja sektorja;
 • spremljanje izvajanja sklepov Vlade RS iz delovnega področja sektorja;
 • signiranje oz. usmerjanje v reševanje prejete pošte, prejete iz Državnega zbora Republike Slovenije in Državnega sveta Republike Slovenije;
 • neposredno organiziranje spremljanja sej Državnega zbora, udeležbe predstavnikov Vlade RS in javnih uslužbencev Generalnega sekretariata Vlade RS na sejah Državnega zbora in priprava ustreznih gradiv za njihovo delovanje ter obveščanje predstojnika in služb Generalnega sekretariata Vlade RS;
 • vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
 • administrativno-tehnične naloge povezane z delom sektorja;
 • spremljanje evropske zakonodaje in druge tuje zakonodaje iz delovnega področja;
 • vodenje evidenc in priprava poročila o delu sektorja in Državnega zbora RS.