Skoči na vsebino

SEKTOR ZA DELO DELOVNIH TELES IN SVETOV VLADE

 

Sektor za delo delovnih teles in svetov vlade opravlja te naloge:

 • priprava, organizacija in izvedba sej odborov Vlade RS, sej Ekonomsko-socialnega sveta in drugih vladnih delovnih teles po nalogu generalnega sekretarja Vlade RS;
 • zagotavljanje mnenj, odgovorov in drugega gradiva, namenjenega oblikovanju stališč Vlade RS do predlogov in prošenj nepooblaščenih predlagateljev, oziroma odstopanje gradiva v reševanje pristojnim organom, razen za gradivo državnega zbora in gradivo s področja mednarodnega sodelovanja;
 • usklajevanje dela med pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami v zvezi z gradivom, ki ga resorni organi predložijo v postopek obravnave, ter zavračanje gradiva v skladu s pooblastili generalnega sekretarja Vlade RS;
 • usklajevanje dela med pristojnimi ministrstvi, vladnimi službami, predstavniki civilne družbe, strokovnih organizacij in institucij in/ali socialnimi partnerji v zvezi z obravnavanim gradivom;
 • proučevanje gradiva Vlade RS in ugotavljanje njegove usklajenosti s poslovnikoma vlade in državnega zbora ter usklajenosti s pristojnimi resornimi organi;  
 • priprava, organizacija in izvedba pogajanj na tristranski ravni o socialnem sporazumu, dogovoru o politiki plač ali drugih pogajanj na podlagi sklepa Ekonomsko-socialnega sveta ter sestankov raznih delovnih skupin po sklepu ESS;
 • sodelovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in njegovimi telesi, Mednarodno zvezo ekonomsko-socialnih svetov in drugimi podobnimi institucijami ter z ekonomsko-socialnimi sveti držav članic EU in drugih držav;
 • posredovanje med tujimi institucijami, ministrstvi in vladnimi službami ter socialnimi partnerji glede raznih imenovanj, gradiva in obvestil;
 • organizacija delovnih srečanj in drugih potrebnih dejavnosti ob obisku tujih delegacij pri Ekonomsko-socialnem svetu ter udeležba na delovnih srečanjih, sestankih in konferencah, ki jih organizirajo evropske institucije s področja dela ekonomsko-socialnih svetov;
 • priprava poročil in zapisnikov odborov in svetov Vlade RS;
 • priprava sprejetih odločitev Vlade RS po dokončni obravnavi na odborih;
 • spremljanje uresničevanja stališč odborov in svetov Vlade RS in sklepov Vlade RS po dokončni obravnavi na odborih in svetih;
 • neposredno spremljanje sej državnega zbora;
 • priprava dobesednih zapisov sej vlade in delovnih teles vlade ter strokovnih delovnih teles;
 • administrativno-tehnične naloge, povezane z delom sektorja;
 • spremljanje evropske zakonodaje in druge tuje zakonodaje z delovnega področja;
 • vodenje evidenc in priprava poročil o delu sektorja.