Skoči na vsebino

KABINET GENERALNEGA SEKRETARJA VLADE RS

  

Kabinet generalnega sekretarja vlade opravlja te naloge: 

  • najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge za izvajanje nalog generalnega sekretarja Vlade RS ter usklajevalne naloge za izvajanje določb Poslovnika Vlade Republike Slovenije;
  • naloge svetovanja generalnemu sekretarju Vlade RS v zadevah iz njegove pristojnosti;
  • priprava in spremljanje delovnega programa vlade ter spremljanje uresničevanje programa v državnem zboru;
  • naloge, ki se nanašajo na spremljanje in usklajevanje dela ter strokovno pomoč vladnim službam v pristojnosti generalnega sekretarja Vlade RS ter sektorjem in službam Generalnega sekretariata Vlade RS pri neposrednem izvajanju nalog z njihovega področja dela in s področja finančnih in materialnih zadev, izvajanja programa nabav in programa prodaj stvarnega premoženja ter reševanja prostorskih vprašanj;
  • naloge, ki se nanašajo na spremljanje medijev in sodelovanje z javnostjo in izvrševanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja;
  • razdeljevanje zadev v reševanje notranjim organizacijskim enotam;
  • tajniške in druge administrativno-tehnične naloge;
  • druga dela po nalogu generalnega sekretarja Vlade RS.