Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Javna naročila:  

Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelih prostega pretoka blaga, storitev in svobode ustanavljanja, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, preglednosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Zakon o javnem naročanju določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja zagotavlja pravno varstvo ponudnikom v vsaki fazi postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijokot organom najvišje stopnje na tem področju.

Portal javnih naročil

Od 26. junija 2007 deluje portal javnih naročil. Naročniki lahko neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ter Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Portal upravlja javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ki v celoti zagotavlja tudi tehnično podporo za njegovo delovanje.

V seznamu v desnem stolpcu navajamo povezave na spletno mesto objavljenih postopkov javnega naročanja.

Kadrovski natečaji: 

kadrovski natečaji GSV

  

Več o prijavah na prosta delovna mesta najdete na spletnem naslovu:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/

Stvarno premoženje:

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnin in nepremičnin). Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem so urejeni v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Več na spletni povezavi Ministrstva za javno upravo:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/investicije_in_nepremicnine/stvarno_premozenje_drzave/

Stvarno premoženje GSV