Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ

1. Osnovni podatki o organu

Ime organa: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Odgovorna uradna oseba: Stojan Tramte, generalni sekretar Vlade RS

Datum prve objave kataloga: 15. 4. 2004

Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gsv.gov.si/index.php?id=37

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Podatki o organizaciji organa in organigram

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 • izvedba sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles;
 • spremljanje uresničevanja odločitev, ki jih je sprejela vlada, ter izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji naložene;
 • sodelovanje vlade oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora, sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
 • zagotavljanje mnenj in drugega gradiva, namenjenega oblikovanju stališč vlade in njenih delovnih teles;
 • organizacija in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade
 • druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade.

Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:

 • lektorske in prevajalske storitve ter
 • storitve avtomobilskega prevoza.

Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade, v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in v pravosodnih organih, pa tudi za druge vladne službe generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:

 • finančno-materialno poslovanje in vzdrževanje prostorov,
 • informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
 • urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
 • odpravo pošte in kurirsko službo,
 • naloge tiskanja, fotokopiranja.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

2. b Seznam drugih organov, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade

Dostopno na spletni strani

 

2. c Podatki za stike uradnih oseb, pristojnih za dajanje informacij:

 

mag. Barbara Peternelj, sekretarka

Gregorčičeva 20, Ljubljana

telefon: (01) 478 15 13

telefaks: (01) 478 15 29

e-naslov: barbara.peternelj(at)gov.si

 

Katja Plečnik, podsekretarka

Gregorčičeva 20, Ljubljana

telefon: (01) 478 1116

e-naslov: katja.plecnik@gov.si

 

 

 

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (iz državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

 

Predpisi lokalnih skupnosti: /

 

Predpisi EU: http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm

 

2. e Seznam predlogov predpisov (iz državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2. g Seznam vrst uradnih postopkov s kratkim opisom poteka postopkov

Seznam vrst uradnih postopkov: /

 

2. h Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Seznam javnih evidenc: /

 

2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

      Metapodatkovni opis zbirke podatkov

 

  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop na spletnih straneh

 Fizični dostop:

 • na naslovu Generalnega sekretariata Vlade RS (Gregorčičeva 20, Ljubljana)

 

 

4. Enotni stroškovnik

 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18.  člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 

 


Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z  vključenim DDV). 

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • sklepi vlade
 • predlogi vladnih gradiv