Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

18. 1. 2018 - 164. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2018. Več...

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela tudi odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Marijana Pojbiča v zvezi s prenehanjem obratovanja PE Prehrana v javni upravi in ga poslala v Državni zbor. Več...

18.10.2017 - 142. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2017. Več

5.10.2017 - 151.seja vlade RS

Vlada imenovala direktorja Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov


Vlada RS  je  na današnji seji  na predlog generalne sekretarka vlade  imenovala  mag. Dobrana Božiča za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov  za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo je bil dne 20. 3. 2017 objavljen javni natečaj za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je na podlagi opravljenega izbirnega postopka ter na podlagi standardov in meril soglasno ocenila mag. Dobrana Božiča kot primernega za položaj direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

3.10.2017- Delovni obisk pri Varuhinji človekovih pravic

Generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič se je v ponedeljek, 2.10.2017, skupaj z  namestnico generalne sekretarke vlade Snežano Džidić in sekretarko v Kabinetu generalne sekretarke mag. Barbaro Peternelj mudila na delovnem obisku pri Varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, kjer sta bila prisotna tudi namestnik varuhinje Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek. 

 

Na delovnem sestanku so pregledali uresničevanje priporočil Varuha človekovih pravic (VČP) od zadnjega vmesnega odzivnega poročila vlade. Varuhinja in generalna sekretarka vlade sta sodelovanje ocenili kot zgledno in poudarili napredek pri uresničevanju priporočil. Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, ker se vlada trudi sproti odzivati na priporočila Varuha, prav tako je pohvalila hitro sprejetje sprememb Zakona o Varuhu človekovih pravic.

 

 

11.9.2017- Na vhodu v vladno palačo postavljeni novi kipi

Obsežna restavratorska dela na obeh kipih Zakon in Moč z vladne palače so zaključena. Kopiji skulptur sta nameščeni, originala pa v postopku konservacije in priprave za kasnejšo postavitev v prostoru z ustreznimi klimatskimi pogoji. Več

31.8.2017- 146.redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji  mag. Mojco Špec Potočar z dnem 1. 9. 2017 imenovala za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za dobo petih let, in sicer od 1. 9. 2017 do najdlje 31. 8. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja. Več

27.7.2017 - 145.redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, da se mag. Dobran Božič z dnem 17. 8. 2017 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 16. 2. 2018. Več

 

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila tudi s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2017.

 

 

Vlada je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 realizirala 441 predpisov, od tega 76 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 152 predpisov iz pristojnosti Vlade in 213 predpisov iz pristojnosti ministrstev. 

26.7.2017 -185. dopisna seja vlade

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji odločila, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2017-2020 uvrstita nova projekta »Prenova gradu Brdo« in »Obnova in dozidava hotela Brdo«. Več

15.6.2017- 139. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odločila, da se v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije s 16. 6. 2017 za mandatno dobo štirih let imenujejo člani:

 

             Edvard Smuk

             Tomislav Jurman

             Mag. Andrej Hudoklin.

 

Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije v drugem odstavku 18. člena določa, da šest članov upravnega odbora imenuje ustanoviteljica. Člani upravnega odbora so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

 

Ker je dosedanjim trem članom potekel štiriletni mandat, je vlada v Upravni odbor Javnega gospodarskega  zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let imenovala nove člane.

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila tudi z Dvaindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016. Več...

18.5.2017, 135. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala soglasje k Strategiji Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za obdobje 2017 - 2021, ki jo je Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejel 12. aprila 2017.  Več

18.5.2017, 135. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z Normativnim delovnim programom za leto 2016 in ga poslala v Državni zbor. Več

 

11.5.2017, 134. redna seja Vlade RS

 

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS.

 

V Uradnem listu RS je bil 30. 11. 2016 objavljen Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja, s katerim je bila v ustavo vpisana pravica do pitne vode (70.a člen). Skladno z ustavnim zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena, uskladiti v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. Naloge medresorske delovne skupine so pregled zakonodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 70.a člena, seznam potrebnih sprememb zakonodaje, usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

 

Medresorsko skupino, ki je jo sestavljajo člani ministrstev za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za javno upravo, vodi generalna sekretarka Vlade RS mag. Lilijana Kozlovič. 

 

 

11.5.2017, 134. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da za Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov do 31. 5. 2017 pripravi poseben program javnih del, ki bo namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito ter pomoči pri vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v okolje. Več 

4.11.2017, 133. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z obiski predstavnikov bank in upravljalcev državnega premoženja v prostorih vlade in ga posredovala Državnemu zboru.Več 

20.4.2017, 131. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017.

Celotno sporočilo

6.4.2017, 129. seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6.4.2017 sprejela Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

 

S tem se v skladu s Strategijo kibernetske varnosti vzpostavlja nacionalni organ za kibernetsko varnost in pogoji za njegovo stabilno delovanje.

 

Z vzpostavitvijo nacionalnega organa za kibernetsko varnost je Republika Slovenija pričela izpolnjevati dano zavezo zvezi NATO o prioritetni krepitvi državnih zmogljivosti kibernetske varnosti (obrambe) ter v svoj pravni red pričela prenašati zahteve, ki jih nalaga Direktiva o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Evropski uniji (NIS direktive 2016/1148 z dne 6. julij 2016).

 

UVTP, ki sicer spada pod pristojnost generalne sekretarke vlade,  bo še naprej opravljal tudi vse dosedanje naloge na področju tajnih podatkov, ki so mu bile dodeljene s Sklepom o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02) in jih opravlja v skladu z določili Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11).                

 

30.3.2017, 128. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014, in ga pošlje v vednost Državnemu zboru ter objavi na spletni strani. Več

 

23.3.2017, 127.seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala odločbo, s katero se mag. Mojca Špec Potočar z dnem 27. 3. 2017 imenuje za vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 26. 9. 2017. Več

 

2.3.2017, 124. redna seja Vlade RS

Ustanovitev Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada je na seji dne 2.3.2017 ustanovila Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Urad se ustanavlja kot vladna služba, ki jo vodi direktor. Osrednja naloga Urada je skrb za oskrbo migrantov in integracijo določenih skupin migrantov in zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo Republike Slovenije, od nastanitve, zdravstvene oskrbe, vključevanja v izobraževalne in delovne procese. Več

 

22.12.2016, 115. seja Vlade RS

Vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti

 

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti.

 

Ob sprejemanju Predlogov SKN in ZKN za prihodnji dve leti je bil sprejet tudi sklep o ustanovitvi delovne skupine, ki bi organom državne uprave pomagala pri optimizaciji njihovega delovanja na organizacijskem in kadrovskem področju.

 

Zaradi navedenega je Vlada RS ustanovila medresorsko delovno skupino za doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti. Skupino sestavljajo generalni sekretarji ministrstev pod vodstvom generalne sekretarke vlade, v skupini pa sodeluje tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo pristojen za sistem javnih uslužbencev. 

 

Medresorska delovna skupina ima naslednje naloge:

- pripravo nabora ključnih kazalnikov za primerjavo učinkovitosti med organi na področju kadrov in organizacije dela,

-    pripravo predlogov kadrovskih in organizacijskih ukrepov za večjo učinkovitost ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti,

-       izmenjavo dobrih praks na področju povečevanja učinkovitosti in produktivnosti,

-       spremljanje izvajanja oziroma učinkov sprejetih ukrepov.