Skoči na vsebino

MEDIJSKO SREDIŠČE

11.9.2017 - Na vhodu v vladno palačo postavljeni novi kipi

 

Obsežna restavratorska dela na obeh kipih Zakon in Moč z vladne palače so zaključena. Kopiji skulptur sta nameščeni, originala pa v postopku konservacije in priprave za kasnejšo postavitev v prostoru z ustreznimi klimatskimi pogoji.

 

Originalni skulpturi iz naravnega kamna sta delo enega vodilnih dunajskih kiparjev tistega časa Josepha Beyerja. Primere njegovih del lahko še danes občudujemo v Avstriji, npr. kip Julija Cesarja pred avstrijskim parlamentom  in na Hrvaškem, kjer poleg originalnih skulptur, hranijo tudi modele iz gipsa, po katerih je nastala tudi Marija z Angeli na zagrebški katedrali.

 

Skulpturi sta alegoriji Zakona ali Pravica in Moči ali Oblasti.

 

Atributi Zakona so rimski liktorski sveženj (simbolizira moč zakona, povezanost), zakonik v levici  in ob desni nogi plodovi »dobre vlade« - rog izobilja.

 

 

 

Moč sedi na prestolu s stiliziranimi krilatimi levi, v desnici drži meč z lovorjevimi listi, v levici kraljevo insignijo.

Konec leta 2013 so analize, ki jih je izvedel Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pokazale slabo stanje originalnih skulptur izpred protokolarnega vhoda vladne palače na Prešernovi cesti. Zato so strokovnjaki Restavratorskega centra skulpturi demontirali in odpeljali v restavriranje. Podrobnejše analize, izvedene v nadaljevanju so pokazale, da sta skulpturi v bistveno slabšem stanju od pričakovanega. Skulpturi sta bili sicer v preteklosti že večkrat restavrirani, na kar kažejo številni sekundarni sloji oz. debelina nanosov. Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da je bila originalna površina, verjetno kot del enega starejših posegov, mestoma ponovno preklesana. S  tem sta bili originalni skulpturi okrnjeni.

Zaskrbljujoče stanje skulptur iz naravnega kamna je odprlo veliko strokovnih vprašanj in dilem ali lahko Restavratorski center s sodobnim znanjem in pristopom ustrezno konservira skulpturi, ne da bi pri tem močno posegli v original.

Po pregledu vseh rezultatov  analiz so se strokovnjaki  v širši delovni strokovni skupini odločili, da se  originalni skulpturi na vhodu nadomesti s kopijami, originala pa se konservira in pripravi za kasnejšo postavitev v prostoru z ustreznimi klimatskimi pogoji.

Pred izdelavo kopij so v RC ZVKDS natančno pregledali  vso arhivsko dokumentacijo in fotografije skulptur, da bi se lahko manjkajoči deli ustrezno nadomestili ali dopolnili.

 

Kopiji v naravnem kamnu Pietra leccese sta nastali z kombinacijo novejše 3D tehnologije, rezkanja na CNC stroju in zaključne ročne obdelave.  

 

 

 

8.6.2017

Srečanje »Open Data Ljubljana« je potekalo 8. junija v Kreativnem centru Poligon. Vodja Sektorja za informatiko na Generalnem sekretariatu Vlade RS, mag. Samo Maček, je na njem predstavil projekt odpiranja vladnih gradiv. Za razvoj aplikacije, ki vladna gradiva pretvori v odprto obliko, so bili uporabljeni izključno lastni kadrovski viri Generalnega sekretariata Vlade RS. Dodatna finančna sredstva zato niso bila potrebna. Rešitev ima tudi širšo uporabno vrednost, saj je zasnovana univerzalno in omogoča pretvorbo, odpiranje ter migracijo poljubnih dokumentnih zbirk. Predstavljen je bil tudi primer vizualizacije, ki omogoča enostavno iskanja gradiv vezanih na določeno tematiko.

 

Omenjen pristop, ki je med drugim tudi rezultat dobrega sodelovanja med Generalnim sekretariatom Vlade RS in Ministrstvom za javno upravo, se lahko uporabi kot primer dobrih praks pri odpiranju tudi drugih vsebin javnega sektorja.  

 

Generalni sekretariat vlade zagotavlja delovanje informacijskih sistemov, ki so namenjeni podpori postopku sprejemanja vladnih odločitev. Vsebine, ki jih obravnava vlada in ne predstavljajo izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, se skladno s Poslovnikom vlade objavijo v Informacijskem sistemu vlade in posledično na spletnem mestu vlada.si. Namenjene so zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali. Tako lahko preverijo, kako so pristojna ministrstva in vladne službe upoštevala njihove pripombe na predlagane odločitve.

 

Za večjo odprtost in možnost ponovne uporabe podatkov je Generalni sekretariat Vlade RS na  spletnem naslovu vlade zagotovili izvoz in javno objavo podatkov v odprti strukturirani obliki. Trenutno je na voljo 28.967 dokumentov od 20. 3. 2013, torej gradiva mandata vlad dr. Mira Cerarja in mag. Alenke Bratušek. Postopoma se bodo v odprti obliki objavili tudi podatki, ki so vezani na starejše mandate.

 

Odprti podatki javnega sektorja predstavljajo temelj za razvoj učinkovitih javnih storitev in spodbujajo kreiranje novih inovativnih poslovnih rešitev, ki so lahko tudi odlična poslovna priložnost. Hkrati so nepogrešljivo orodje za zagotavljanje transparentnega delovanja države ter tako prispevajo k zmanjšanju korupcijskih tveganj. Zato so na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili Portal odprtih podatkov Slovenije OPSI (podatki.gov.si), ki na enem mestu ponuja vse zbirke odprtih podatkov javnega sektorja.

 

Predstavitev

 

30. in 31. 5. 2017 – Delavnica Priprava in merjenje učinkov ciljno usmerjenih predpisov

Ministrstvo za javno upravo ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta 30. in 31. maja 2017 izvedla delavnico Priprava in merjenje učinkov ciljno usmerjenih predpisov, na kateri so sodelovali tudi predstavniki z Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.

Pozdravni nagovor je podala mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, ki je izpostavila predvsem pomembnost doslednega izvajanja Resolucije o normativni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: resolucija), zagotavljanja učinkovitosti Vlade ter ministrstev in povezovanja med resorji ter izmenjave dobrih praks. Poudarila je, da je pri uresničevanju resolucije izjemno pomembna tudi analiza učinkov predpisov, koherentni in aktualni predpisi, pri nastanku katerih bo sodelovala generacija, na katero se predpisi nanašajo. 

 

Poleg tega so bile na delavnici predstavljene dobre prakse pri vrednotenju ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti in vplivov politike, sistematična uporaba ex-post evalvacije, predstavitve dobrih praks Avstrije in Nemčije pri merjenju regulatorne učinkovitosti ter odpravi regulatornih bremen in predstavitev dobrih praks na področju implementacije ter izvajanja predpisov.

 

 

 

29. 5. 2017 - Uvodno srečanje Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS

Pod vodstvom generalne sekretarke Vlade RS mag. Lilijane Kozlovič je potekalo začetno srečanje Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Uvodno predstavitev s ciljem enakega razumevanja zapisa pravice do pitne vode v Ustavo RS so podali dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, Mitja Horvat, poslanec Državnega zbora in Brane Golubović iz Občine Kamnik. 

Na srečanju so bili poleg predstavnikov ministrstev in državnega zbora tudi predstavniki Združenja občin Slovenije in predstavniki Skupnosti občin Slovenije.  

Cilj medresorske delovne skupine je predvsem pregled zakonodaje, ki je povezana z vsebinami iz novega 70.a člena Ustave Republike Slovenije, priprava seznama potrebnih sprememb zakonodaje in usmerjanje ter spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

8. 5. 2017 - Srečanje predstavnikov Vlade Republike Slovenije z župani občin, kjer živijo Romi

 

Danes je potekalo srečanje med predstavniki Vlade Republike Slovenije in župani oziroma predstavniki občin, kjer živijo Romi, ki ga je sklicala in gostila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije mag. Lilijana Kozlovič v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti. S srečanjem so se predstavniki Vlade Republike Slovenije odzvali na pismo Skupnosti občin Slovenije predsedniku vlade, kjer je to združenje občin predlagalo, da se na skupnem srečanju predstavnikov Vlade Republike Slovenje in županov občin, kjer živijo Romi, predstavijo ključni problemi ter oblikujejo zaveze, ki bodo osnova za oblikovanje dolgoročne politike ukrepov za integracijo romske skupnosti.

 

Namen srečanja je bilo iskreno spregovoriti o izzivih in predlogih rešitev, ki jih vidijo župani občin, kjer živijo Romi, oziroma ponuditi možnost predstavnikom občin, da v direktni komunikaciji s predstavniki Vlade Republike Slovenije predstavijo največje izzive, kje vidijo, da bi pri izvajanju svojih pristojnosti potrebovali pomoč države in v kakšni obliki, kakšne zaveze pričakujejo s strani Vlade Republike Slovenije oziroma njenih organov ter katere zaveze so pripravljene sprejeti tudi same občine. V razpravi je pogovor potekal o pristojnostih države in občin na tem področju, odprtih izzivih, s katerimi se v lokalnih okoljih, kjer živijo Romi, srečujejo občine, predvsem pa o tem, kako vzpostaviti boljše sodelovanje in zagotoviti večje povezovanje institucij, da se omogoči iskanje celostnih rešitev na obstoječe izzive na tem področju.

 

V zvezi s pripravo novega programa ukrepov za Rome za naslednje obdobje je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanko Baluh predstavil dosedanji potek priprave tega vladnega programskega dokumenta, ki je v zaključni fazi priprave in bo v kratkem posredovan v sprejem vladi. Trenutno s strani pristojnih vladnih organov poteka intenzivno dopolnjevanje in pregledovanje osnutka dokumenta, ki bo tudi na podlagi ugotovljenih smiselnih in upravičenih zahtev občin, izpostavljenih na tem srečanju, po potrebi še dodatno dopolnjen.

 

V okviru razprave so bile tako na strani vladnih organov kot na strani občin oblikovane zaveze predvsem v smeri krepitve povezovanja in sodelovanja vseh pristojnih institucij na lokalni in državni ravni; identifikacije dobrih praks in pristopov, ki so se v posameznih občinah do sedaj že oblikovali; podpore aktivnostim povezovanja in sodelovanja različnih zainteresiranih javnosti v okviru Nacionalne platforme za Rome, ki jo vodi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov v Sloveniji; nujnosti zagotovitve podpore delu predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih preko usposabljanj, ki jih nudijo združenja občin; oblikovanja multidisciplinarnih timov na lokalni ravni, ki bodo vključevali predstavnike vseh institucij in organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, ter predstavnike romske skupnosti, in nenazadnje nujnosti oblikovanja lokalnih, konkretnih in realističnih, akcijskih načrtov za integracijo Romov, ki bi jih morale sprejeti občine.

 

 

 

8. 5. 2017 - Udeležba generalne sekretarke vlade mag. Lilijane Kozlovič na predstavitvi novih metod usposabljanja s poslovnimi igrami

V okviru Delovne skupine za doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev, ki jo vodi, se je generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci, na pobudo Ministrstva za javno upravo, udeležila predstavitve novih metod usposabljanja s poslovnimi igrami.

 

Generalna sekretarka vlade je v uvodnem nagovoru poudarila, da želi da člani medresorske delovne skupine za kadrovsko in organizacijsko učinkovitost (MDS), generalni sekretarji ministrstev, vodje, predstavniki kadrovskih služb in izobraževalnih centrov spoznavajo različne nove metode dela, ki lahko pomagajo pri doseganju ciljev MDS.

 

Javna uprava se dnevno srečuje s pojmom učinkovitosti. V strateških dokumentih je učinkovitost postavljena v središče delovanja javne uprave in je deležna velike pozornosti tudi v javnosti.

Kompleksnost javne uprave in vse hitrejše spremembe v okolju zaradi tehnološkega razvoja ter z vedno večjimi potrebami in pričakovanji državljanov in podjetij od javnih uprav povsod po svetu terja večjo fleksibilnost, agilnost, hitrejše odločanje in kreiranje rešitev na realne izzive na drugačen način.

Ministrstvo za javno upravo izvaja več aktivnosti za spodbujanje in uvajanje inovativnih pristopov pod okriljem programa Partnerstvo za spremembe (uvedba mentorstva v državo upravo, izvedba delavnic za pridobivanje novih veščin kot so agilne metode dela, čustvena inteligenca, uvajanje spremembe, pogajanja, javno nastopanje,...), izmenjava zaposlenih v podjetja,...

 

Predstavitev novih metod usposabljanja s poslovnimi igrami

 

 

 

24. 4. 2017 - Delovni sestanek generalne sekretarke Vlade RS mag. Lilijane Kozlovič z državnimi sekretarji v zvezi s pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za naslednje obdobje

Z dnem 25. 2.2017 je Urad Vlade RS za narodnosti prešel pod pristojnost generalne sekretarke vlade. Ker si Generalni sekretariat Vlade RS prizadeva izboljšati položaj romske skupnosti, se je intenzivno vključil v reševanje romske problematike. S tem namenom je generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič sklicala prvi delovni sestanek v zvezi z pripravo Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za naslednje obdobje, hkrati pa je delovni sestanek pomenil tudi priprave na srečanje državnih sekretarjev z župani občin na temo reševanja romske problematike.

 

Vlada Republike Slovenije je namreč na svoji 129. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejela Odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije v zvezi z reševanjem romske problematike in s sklepom zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, da v najkrajšem možnem času organizira srečanje z državnimi sekretarji pristojnih ministrstev in vladnih služb ter župani občin z romskim prebivalstvom, na katerem naj se predstavijo ključni problemi ter oblikujejo zaveze, ki bodo osnova za oblikovanje dolgoročne politike ukrepov za integracijo romske skupnosti.

 

 

2. 3. 2017 - Vlada RS sprejela Odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

 

Izjava po seji vlade dne 2. 3. 2017