Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDIJSKO SREDIŠČE

26. 4. 2019 - Obnova protokolarnih objektov

Leta 2019 bo izvedenih več obsežnih obnov protokolarnih objektov, ki so v uporabi JGZ Brdo. Naročnik javnih razpisov za večino teh investicij je Generalni sekretariat Vlade RS. Največ investicij bo izvedenih na območju Posestva Brdo, ki je protokolarno območje najvišjega ranga v državi.

 

Prenova Posestva Brdo je bila načrtovana že dlje časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2008 večjih obnovitvenih posegov oziroma sanacij na tem območju ni bilo že od leta 2009. Začetek obnove je dodatno spodbudilo dejstvo, da bodo na tej lokaciji v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021 zaradi visokih protokolarno-logističnih zahtev (varnostni vidik, tolmačenje, prevozna logistika ipd.) potekala srečanja na ministrski ravni in višjih.

 

Za večino projektov je tako že bila pridobljena projektna dokumentacija. Pri nekaterih projektih so izvajalci že izbrani, pri nekaterih postopek še poteka ali pa je razpisna dokumentacija tik pred objavo.

 

Kaj bodo obnove zajemale?

 • S priključitvijo kanalizacije na javno omrežje na Posestvu Brdo bo nadomeščena dotrajana čistilna naprava, ki po povečanju hotelskih kapacitet ne bi več zadoščala.
 • Z adaptacijo in razširitvijo Hotela Brdo bodo zagotovljeni primerna raven, število namestitvenih kapacitet in varnostna ustreznost. Stavba bo tudi bistveno bolje prilagojena osebam s posebnimi potrebami.
 • V Gradu Brdo bodo v celoti zamenjane dotrajane strojne inštalacije, del pohištva in umetniških del bo restavriran, urejeno bo prezračevanje in ohlajevanje, v jugozahodnem stolpu bo vzpostavljena nova, sodobno opremljena konferenčna soba.
 • Na Posestvu Brdo bo izvedena posodobitev komunikacijskih povezav, IT in multimedijske opreme ter elementov varovanja v kongresnem centru in širše na območju parka Brdo pri Kranju.
 • Izvedla se bo energetska sanacija Vile Podrožnik s prenovo ogrevalno-hladilnega sistema, električne napeljave in delno stavbnega pohištva.
 • Izvedeni bosta ločitev meteorne in fekalne kanalizacije na Gradu Strmol ter priključitev fekalnega voda na javno kanalizacijsko omrežje.

1. Obnova in dozidava Hotela Brdo

 

Namen investicije je popolna prenova in širitev hotela v sodoben hotel. Stavba, v kateri obratuje hotel, je bila grajena v letih 1973–75 kot namestitveni objekt za spremljevalno osebje predsednika (policije, spremljevalnega osebja in garde). Hotel danes tako glede kapacitet kot opremljenosti ne izrablja vseh možnosti, ki jih nudi Brdo (sodoben kongresni center, vadbeni center NZS, bližina letališča). Premajhne kapacitete hotela in neustreznost glede na zahteve organizatorjev srečanj na najvišji ravni so bile namreč že v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2008 glavni razlog za manjšo uporabo hotela za namestitev gostov. S podobnimi težavami se v JGZ Brdo spoprijemajo tudi v okviru kongresne dejavnosti, saj storitve hotela niso na enako visoki ravni kot storitve Kongresnega centra Brdo.

 

Poleg tega je Posestvo Brdo najpomembnejše protokolarno območje v državi. S prenovo hotela bo zagotovljena tudi najvišja raven Hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva. Razširitev kapacitet bo tako odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra.

 

Z investicijo so predvidene delna rušitev hotela, obnova preostalih površin in dozidava hotela. V načrtu je zamenjava strehe, obnova strojnih inštalacij v delu hotela, ki se ne bo rušil, in obnova pohištva. Z razširitvijo hotela bodo zagotovljene sobe višje kakovosti, pokrita parkirna mesta, na novo bo urejena tudi zunanja okolica hotela (logistične poti ipd.). V najvišji etaži se bosta uredila dva enakovredna predsedniška apartmaja, kar bo omogočilo organizacijo srečanj na najvišji protokolarni ravni. Prenovljeni hotel bo energetsko bistveno učinkovitejši in okolju prijaznejši, saj bo potrebe po energiji namesto sedanje uporabe plina skoraj v celoti pokrival iz obnovljivih virov (toplotne črpalke).

 

Aktivnosti v zvezi s prenovo so se začele že leta 2017 (pridobivanje dokumentacije, npr. investicijska dokumentacija, predinvesticijska zasnova, investicijski program, geološko-geomehanski elaborat, statična analiza, projektna naloga, kulturnovarstvene zahteve ipd.). Junija 2018 je bil na podlagi natečaja za najboljšo rešitev izbran idejni projekt Ark Arhitekture Krušec. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano februarja 2019 in je postalo pravnomočno na začetku aprila 2019.

 

V skladu s terminskim načrtom bo hotel zaprt od 27. aprila 2019 do decembra 2020. V tem času se bodo protokolarne dejavnosti državnih organov odvijale na drugih lokacijah, zlasti v Kongresnem centru Brdo, Kristalni dvorani v vladni palači, Vili Bled in na Gradu Strmol.

 

V JGZ Brdo so poleg intenzivnega sodelovanja s projektantom pripravili tudi kataloge opreme zdajšnjega hotela z določitvijo njihovega prihodnjega namena. Nekaj te opreme se bo še naprej uporabljalo v novem hotelu, nekaj v drugih objektih v uporabi, nekaj pa se bo odprodalo v skladu z zakonodajo o stvarnem premoženju države. Vsi razpisi odprodaje opreme bodo objavljeni na spletni strani www.brdo.si/aktualni-razpisi.

 

Predaja projektne dokumentacije arhitekturnega biroja je bila izvedena, projektna dokumentacija za notranjo opremo pa je še v pripravi. Po pregledu popisov iz projektne dokumentacije bo objavljen razpis za GOI dela (predvidoma v maju). Gradbena dela naj bi se začela odvijati poleti 2019.

 

Po investicijskem programu iz leta 2017 je predvidena vrednost investicije obnove in dozidave hotela 26.200.000 evrov z DDV, vključno z notranjo opremo.

Predvideni rok dokončanja izvedbe: januar 2021.

 

Z obnovo in dozidavo Hotela Brdo je povezanih tudi več manjših projektov, ki so nujni za delovanje Posestva Brdo med obnovo hotela in po končani obnovi. Ti projekti so bili oziroma še bodo potekali kot ločene investicije.

 

 • Dostavna cesta

Razširitev in prometno varna ureditev dostavne ceste vzhodno od Hotela Brdo, vključno s prestavitvijo ograje in žive meje, je podprojekt obnove in dozidave Hotela Brdo, zato sta se projekta že v času priprave dokumentacije izvajala vzporedno. Zaradi zahtev v okviru predhodne presoje vplivov na okolje in zaradi ureditve gradbišča hotela mora biti cesta do vključno faze grobi asfalt narejena do začetka del za obnovo Hotela Brdo, saj bosta po njej potekala ves prevoz na gradbišče in dostava za Brdo.

 

Predvidena vrednost investicije je 370.000 evrov z DDV, vključno z nadzorom (za GOI dela je izbran izvajalec Gorenjska gradbena družba, d. d., za nadzor Iztok Žvegla, s. p.)

 

Rok izvedbe: dela so se že začela, rok za dokončanje del je začetek avgusta 2019. Zadnja faza bo položitev zgornjega sloja asfalta v letu 2020 po zaključku gradbenih del na hotelu.

 

 • Kanalizacija Brdo

Med obnovo in dozidavo Hotela Brdo bo izvedena tudi priključitev Posestva Brdo na javno kanalizacijsko omrežje. Do zdaj je bila v uporabi čistilna naprava, ki zaradi starostne obrabe, trenutne preobremenjenosti ter načrtovanega povečanja hotela ni več ustrezna. Odpoved čistilne naprave oziroma inšpekcijska prepoved delovanja bi lahko ogrozila poslovanje na Posestvu Brdo (zaprtje hotela in kongresnega centra). Zato je bila v prvi polovici leta 2018 z Občino Kranj podpisana služnostna pogodba, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno avgusta 2018.

 

Predvidena vrednost investicije, vključno z nadzorom, je 125.000 evrov (izvajalec GOI del: Granol, d. o. o, Kranj, nadzor: Biro Bizjak, Franc Bizjak, s. p).

Komunalni prispevek: 42.826,55 evra.

 

Rok izvedbe: dela so zaključena, poteka pridobivanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

 

 • Kotlovnica

Premik kotlovnice iz Hotela Brdo na drugo lokacijo v okviru Brda (vrtnarija) je nujen, saj sicer v času obnove hotela ni mogoče zagotoviti ogrevanja drugih objektov na Posestvu Brdo: Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Zoisova pristava, oranžerija in vrtnarija.

 

Prestavitev kotlovnice je časovno vezana na prenovo hotela in mora biti zaključena pred začetkom nove ogrevalne sezone (september 2019).

 

Projekt je bil izdelan že leta 2018, vendar je bil prvi razpis za izbiro izvajalca gradbenih del neuspešen. Nov razpis bo objavljen predvidoma še aprila.

 

 

 1. Obnova Gradu Brdo

 

Na Gradu Brdo bodo izvedeni prenova strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje) in električnih inštalacij, ožičenje protivlomnih in protipožarnih sistemov ter priprava inštalacije za IKT področje. Izvedena bodo nujna gradbeno-obrtniška dela in nato restavriranje v prvotno stanje. Zagotovila se bo funkcionalnost kulturnozgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju gradu, obnovljena bo zunanja terasa, predvidena pa je tudi zamenjava starejših svetil z varčnejšimi svetili.

 

Grad je zaprt od 1. februarja 2018. Dela, povezana s praznjenjem prostorov gradu in zaščito, so že bila izvedena. Za restavratorske posege na umetniških delih in pohištvu je investitor sklenil pogodbo z Restavratorskim centromZavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V času obnove bo izvajal tudi restavratorski nadzor in nekatera zahtevnejša restavratorska dela (parketi, kamen).  

 

V letu 2018 so bile izvedene te aktivnosti:

 • odvoz slik v hrambo v depoje Narodne galerije;
 • odstranitev, deponiranje ali zaščita kipov;
 • celotna zaščita objekta, vključno s pohištvom;
 • restavriranje posameznih kosov pohištva. 

 

Gradbena dela na gradu naj bi bila zaključena decembra 2019, druga dela pa do februarja 2020, ko naj bi bil grad znova odprt.

 

Predvidena vrednost investicije (projektiranje, GOI dela, restavratorska dela, nadzor, multimedija) je 3.800.000 evrov.

 1. Oprema za informacijsko in multimedijsko okolje

Na področju informacijskega in multimedijskega okolja na Posestvu Brdo je načrtovanih več investicij.

 • Prestavitev glavnega komunikacijskega vozlišča na Posestvu Brdo

 

Trenutno glavno komunikacijsko vozlišče na Posestvu Brdo je v Hotelu Brdo, zato ga je treba zaradi načrtovane obnove in dograditve prestaviti v Kongresni center Brdo. Ob tem bo vzporedno izvedena dopolnitev optičnih in bakrenih povezav med objekti na posestvu.

 

Med prenovo aktivnega dela lokalnega omrežja je načrtovana zamenjava jedrnega in agregacijskega dela lokalnega omrežja, predvsem zaradi zastarelosti vgrajene opreme, čedalje pogostejših okvar in zaradi potreb po nadgradnji omrežja v visoko zmogljivo redundantno omrežje.

 • Prenova multimedijskega okolja v kongresnem centru

 

Multimedijsko okolje v Kongresnem centru Brdo po vgradnji leta 2007 ni bilo posodobljeno, zato je prenova zaradi izjemnega tehnološkega napredka v tem obdobju nujna, če želimo v kongresnem centru ohraniti organizacijo tako protokolarnih kot kongresnih prireditev na najvišji ravni. Posodobitev zastarele strežniške infrastrukture in namestitev posodobljene programske opreme (operacijskih sistemov in aplikacij) bosta omogočili vpeljavo novih rešitev za zagotavljanje sodobnega, skalabilnega, varnega in za uporabnike optimalnega delovnega informacijskega okolja.

 

 1. Prenova Vile Podrožnik

 

Prenova Vile Podrožnik se bo začela maja 2019. Večjih obnovitvenih del v zadnjih letih na objektu ni bilo. Razlogi za sanacijo so predvsem v dotrajanem sistemu ogrevanja in zastareli električni napeljavi. Objekt je le delno klimatiziran. Stavbno pohištvo je potrebno obnove, še posebej okna na južni strani, prav tako je nujna toplotna izolacija podstrehe. Energetska sanacija fasade zaradi stavbne dediščine sicer ni možna, bo pa izvedena hidroizolacija temeljev.

 

Predvidena vrednost investicije, vključno z nadzorom, je približno 950.000 evrov z DDV (za GOI dela izbran VG5, d. o. o., Ljubljana)

 

Vila naj bi bila znova odprta januarja 2020.

 

 1. Priključitev Gradu Strmol na javno kanalizacijsko omrežje

 

Občina Cerklje na Gorenjskem gradi javno kanalizacijsko omrežje, na katerega se morajo priključiti vsi objekti, med njimi tudi objekti Gradu Strmol. Sam grad nima ločene meteorne in fekalne kanalizacije, zato je treba zagotoviti njuno ločitev in fekalni vod priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Glavnina del je že izvedenih in se predvidoma zaključijo maja 2019.

 

Predvidena vrednost investicije je približno 100.000 evrov z DDV.

Rok izvedbe: maj 2019.

 

 

ARHIV

11.9.2017 - Na vhodu v vladno palačo postavljeni novi kipi

 

Obsežna restavratorska dela na obeh kipih Zakon in Moč z vladne palače so zaključena. Kopiji skulptur sta nameščeni, originala pa v postopku konservacije in priprave za kasnejšo postavitev v prostoru z ustreznimi klimatskimi pogoji.

 

Originalni skulpturi iz naravnega kamna sta delo enega vodilnih dunajskih kiparjev tistega časa Josepha Beyerja. Primere njegovih del lahko še danes občudujemo v Avstriji, npr. kip Julija Cesarja pred avstrijskim parlamentom  in na Hrvaškem, kjer poleg originalnih skulptur, hranijo tudi modele iz gipsa, po katerih je nastala tudi Marija z Angeli na zagrebški katedrali.

 

Skulpturi sta alegoriji Zakona ali Pravica in Moči ali Oblasti.

 

Atributi Zakona so rimski liktorski sveženj (simbolizira moč zakona, povezanost), zakonik v levici  in ob desni nogi plodovi »dobre vlade« - rog izobilja.

 

 

 

Moč sedi na prestolu s stiliziranimi krilatimi levi, v desnici drži meč z lovorjevimi listi, v levici kraljevo insignijo.

Konec leta 2013 so analize, ki jih je izvedel Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pokazale slabo stanje originalnih skulptur izpred protokolarnega vhoda vladne palače na Prešernovi cesti. Zato so strokovnjaki Restavratorskega centra skulpturi demontirali in odpeljali v restavriranje. Podrobnejše analize, izvedene v nadaljevanju so pokazale, da sta skulpturi v bistveno slabšem stanju od pričakovanega. Skulpturi sta bili sicer v preteklosti že večkrat restavrirani, na kar kažejo številni sekundarni sloji oz. debelina nanosov. Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da je bila originalna površina, verjetno kot del enega starejših posegov, mestoma ponovno preklesana. S  tem sta bili originalni skulpturi okrnjeni.

Zaskrbljujoče stanje skulptur iz naravnega kamna je odprlo veliko strokovnih vprašanj in dilem ali lahko Restavratorski center s sodobnim znanjem in pristopom ustrezno konservira skulpturi, ne da bi pri tem močno posegli v original.

Po pregledu vseh rezultatov  analiz so se strokovnjaki  v širši delovni strokovni skupini odločili, da se  originalni skulpturi na vhodu nadomesti s kopijami, originala pa se konservira in pripravi za kasnejšo postavitev v prostoru z ustreznimi klimatskimi pogoji.

Pred izdelavo kopij so v RC ZVKDS natančno pregledali  vso arhivsko dokumentacijo in fotografije skulptur, da bi se lahko manjkajoči deli ustrezno nadomestili ali dopolnili.

 

Kopiji v naravnem kamnu Pietra leccese sta nastali z kombinacijo novejše 3D tehnologije, rezkanja na CNC stroju in zaključne ročne obdelave.