Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOJI ZA AKREDITACIJO KANDIDATOV ZA ČLANE NS

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št.  01300-5/2008/6  z dne 24.12.2008 je Kadrovsko – akreditacijski svet na svoji 3. seji, dne 20.1.2009 sprejel naslednje

 

 

 

Pogoje za akreditacijo kandidatov za člane NS

 

 

1. Splošni pogoji:

 

a. Formalna in neformalna izobrazba:

-          praviloma univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba;

-          prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki se dodatno izpopolnjujejo iz managementa in voditeljstva;

 

b. Znanje in izkušnje:

-          najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali vodenja zahtevnih projektov;

-          z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;

-          znanje vsaj enega svetovnega jezika, predvsem angleščine;

-          iz referenc razvidne mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje.

 

c. Managerske in voditeljske sposobnosti:

-          z referencami potrjena sposobnost strateškega vodenja in sposobnost sooblikovanja poslovnih modelov,

-          iz referenc mora biti razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela.

 

d. Drugo:

-          poslovni ugled in moralna integriteta,

-          splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer,

-          pozitivna naravnanostjo do poslovnih partnerjev in širše družbe,

-          pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije,

-          sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov.

 

2. Zakonsko določeni splošni pogoji

 

Izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev in priporočil, kar kandidati dokazujejo z izjavo, da:

-          v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet,

       zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo ve kot dve leti (ZGD, člen 255),

-          da kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (ZGD, člen 255),

-          da kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami

      zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo  vsaj 24 mesecev (ZGD, člen 255),

-          kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (ZGD, člen 273).

 

 

 

Pogoji za imenovanje v organe upravljanja podjetij,

 

1. Splošni pogoji, ki so enaki pogojem in kriterijem ob akreditaciji v sklopih:

 

a. Formalna in neformalna izobrazba:

b. Znanje in izkušnje:

c. Managerske in voditeljske sposobnosti:

d. Drugo:

 

2. Zakonski pogoji pri imenovanju za člane NS v določenem podjetju:

 

V izjavi morajo kandidati potrditi, da:

-          niso že do danega trenutka člani drugega organa vodenja ali nadzora družbe (ZGD, člen 255),

-          niso člani uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (ZGD, člen 273)

-          niso prokuristi ali pooblaščenci te družbe (ZGD, člen 273),

-          niso člani uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (ZGD, člen 273),

-          če je v statutu družbe to določeno, morajo kandidati izpolnjevati tudi te pogoje, (ZGD, člen 273)

 

3. Posebni pogoji:

-          kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja, kjer deluje določena družba;

-          v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo,

-          v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki

      konkurenčnih družb,

-          v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti

-          v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve)

 

                                               Dr. Bogomir KOVAČ                                                                                

                                                    PREDSEDNIK