Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MERILA IN METODE VREDNOTENJA KRITERIJEV ZA AKREDITACIJO POTENCIALNIH ČLANOV NS

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št.  01300-5/2008/6  z dne 24.12.2008 je Kadrovsko – akreditacijski svet na svoji 3. seji, dne 20.1.2009 sprejel naslednja

 

 

 

Merila in metode vrednotenja kriterijev za akreditacijo potencialnih članov NS

 

1. Merila za izbiro

 

Praviloma je vsak kriterij ovrednoten z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer je 1 neustrezno in 5 odlično. Oceno podeli selektor ali ekipa ocenjevalcev. V nadaljevanju so dani predlogi za nekatere standardne kriterije.

 

2. Metode za vrednotenje ob akreditaciji in ob predlogu za imenovanje

 

Prijave za akreditacijo vrednoti Kadrovsko akreditacijski svet na osnovi prijave kandidatov ali na povabilo predlagatelja ali KAS. Predlagane kandidate za NS določene družbe vrednoti predlagatelj.

 

Metoda je način ugotavljanja ustreznosti kandidata/ke po posameznih sklopih pogojev za akreditacijo in imenovanje članov NS.

 

Za oceno usposobljenosti in ustreznosti so priporočene naslednje metode:

-     pregled in ocena dokumentacije, referenc in dokazil, ki jih je kandidat/ka predložil/a v prijavi na osnovi javnega poziva ali povabila,

-     osebni razgovor s kandidatom/ko, ki ga opravi predlagatelj in je obvezen pri imenovanju kandidatov v NS velikih družb ali družb v težavnem položaju,

-     pridobitev dodatne ocene strokovne institucije (npr. za oceno managerskih in voditeljskih sposobnosti)

 

3. Kriteriji in navodila za vrednotenje ob akreditaciji

 

A. Splošni pogoji:

 

1. Formalna in neformalna izobrazba:                                   20 % v skupni oceni

-     praviloma univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba

Kriterij se vrednoti na osnovi dokazil v prijavi, in sicer:

            - visokošolska strokovna:               3

            - univerzitetna:                                  4

            - magisterij, MBA, doktorat:            5

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in dokumentacije

 

-     dodatno izobraževanje iz managementa in voditeljstva

Kriterij se vrednoti po presoji ocenjevalca z ocenami od 1 do 5

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in dokumentacije

 

-     veljaven certifikat, ki dokazuje, da je kandidat opravil preizkus znanja pri Združenju članov nadzornih svetov

Kriterij se vrednoti na osnovi dokazil v prijavi, in sicer:

            - iztečen certifikat ali brez certifikata:                    0

            - veljaven certifikat:                                                  1

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in dokumentacije

 

 

2. Znanje in izkušnje:                                                                  30 % v skupni oceni

-     najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali vodenja zahtevnih projektov;

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

            - lahko tudi na osnovi priporočila ali ocene strokovne institucije

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     znanje vsaj enega svetovnega jezika, predvsem angleščine;

Metodi vrednotenja:

            - preučitev dokumentacije in prilog (samoocenjevalni list, potrdila o znanju ipd)

            - s preverbo na razgovoru

 

Vrednotenje znanja jezikov:

            - znanje C1 ali C2 angleščine                                                       3

            - znanje C1/C2 angleščine in drugega ali več svet. jezikov         5

            - znanje B1/B2 angleščine                                                             2

            - znanje C1/C2 angleščine, B1/B2 pa drugega svet. jezika      4

            - znanje C1/C2 drugega svet. jezika, B pa angleščine               3

            - znanje A1/A2 samo angleščine                                                  0

            - znanje B1/B2 samo angleščine                                                  1

            - ali po presoji ocenjevalca

 

 

-     iz referenc razvidne mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje.

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

3. Managerske in voditeljske sposobnosti:                          30 % v skupni oceni

-     z referencami potrjena sposobnost strateškega vodenja in sposobnost sooblikovanja poslovnih modelov,

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

            - lahko tudi na osnovi ocene strokovne institucije

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     iz referenc mora biti razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela.

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

 

4. Drugo:                                                                                        20 % v skupni oceni

-     poslovni ugled in moralna integriteta,

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer,

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     poznavanje in delovanje skladno s sistemi kakovosti,

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     pozitivna naravnanost do poslovnih partnerjev podjetja in širše družbe,

Metode vrednotenja:

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije,

Metoda vrednotenja:

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

-     sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov.

Metodi vrednotenja:

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

Merilo je ocena od 1 do 5

 

B. Zakonsko določeni splošni pogoji:

 

Gre za izločitveni kriterij – če kandidat/ka ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, kandidatura ni upoštevana.

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in priložene izjave

 

4. Kriteriji in navodila za vrednotenje ob imenovanju za članstvo v NS

 

A. Splošni pogoji:

 

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v NS v določeni družbi se ponovno izvede vrednotenje splošnih pogojev po kategorijah in skladno z navodili:

1.   Formalna in neformalna izobrazba (20% v skupni oceni)

2.   Znanje in izkušnje (30% v skupni oceni)

3.   Managerske in voditeljske sposobnosti (30% v skupni oceni)

4.   Drugo (20% v skupni oceni)

 

B. Zakonsko določeni splošni pogoji:

 

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v NS v določeni družbi se ponovno izvede pregled izpolnjevanja zakonsko določenih splošnih pogojev, kar je izključitveni kriterij - če kandidat/ka ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, imenovanje ni mogoče.

 

C. Zakonsko določeni posebni pogoji – za določeno družbo:

 

Ob predlogu za imenovanje za članstvo v NS v določeni družbi se izvede pregled izpolnjevanja zakonsko določenih posebnih pogojev, ki so vezani na določeno družbo, kar je izključitveni kriterij - če kandidat/ka ne izpolnjuje katerega koli zakonsko določenega pogoja, imenovanje ni mogoče.

-     kandidat/ka ni že do danega trenutka član drugega organa vodenja ali nadzora družbe (ZGD, člen 255),

-     kandidat/ka ni član/ica uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (ZGD, člen 273)

-     kandidat/ka ni prokurist/ka ali pooblaščenec/ka te družbe (ZGD, člen 273),

-     kandidat/ka ni član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (ZGD, člen 273).

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in priložene izjave

 

Ob predlogu za imenovanje v članstvo v NS družbe, ki imajo zakonsko določene posebne pogoje (npr. bančništvo, zavarovalništvo ipd), mora kandidat/ka izpolnjevati tudi te in glede izpolnjevanja teh pogojev priložiti ustrezno dokazilo.

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in priloženega dokazila

 

 

D. Posebni pogoji – za določeno družbo:

 

1. Strokovnost in poznavanje industrijske panoge:

-     kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja, kjer deluje določeno družbo;

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

            - lahko tudi na osnovi ocene strokovne institucije

 

-     poznavanje področja, za katerega bodo v NS ali UO odgovorni

Metode vrednotenja:

            - s proučitvijo navedb v življenjepisu

            - z analizo priloženega referenčnega dokumenta

            - s strukturiranim razgovorom, ki ga opravi selektor ali strokovnjak

            - lahko tudi na osnovi ocene strokovne institucije

 

 

2. Neodvisnost in nepovezanost, etičnost:

-     v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo,

-     v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb,

-     v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti

-     v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve)

Metoda vrednotenja:

            - preučitev prijave in priložene izjave

Ocenjevalni list 1:

Ovrednotenje in ocenjevanje kandidatov za akreditacijo

 

 

Kriterij

Metoda ovrednotenja

Merilo od 1 do 5

A. SPLOŠNI POGOJI:

 

 

1. IZOBRAZBA

20 % v celotni oceni

 

 

Formana izobrazba

Pregled prijave in dokumentacije

1       2       3       4       5

Neformalno izpopolnjevanje

Pregled prijave in dokumentacije

1       2       3       4       5

Certifikat za člana NS

Pregled prijave in dokumentacije

0              1

Skupna ocena izobrazba

 

 

2. ZNANJE IN IZKUŠNJE

30% v celotni oceni

 

 

Najmanj 10 let  delovnih izkušenj s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja ali vodenja projektov

Pregled prijave in dokumentacije,

razgovor, priporočilo ali ocena strokovne institucije

1       2       3       4       5

Celovito poslovno znanje in/ali ustrezna strokovna znanja

Pregled dokumentacije – referenčne predstavitve, razgovor

1       2       3       4       5

Znanje vsaj enega svetovnega jezika

Pregled dokumentacije, razgovor, dokazila

1       2       3       4       5

Mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje

Pregled dokumentacije, razgovor

1       2       3       4       5

Skupna ocena Znanje in izkušnje

 

 

SKUPNA OCENA 1. in 2. dela IZOBRAZBA, ZNANJE, IZKUŠNJE (skupno 50% v celotni oceni)

 

 

3. MANAGERSKE IN VODITELJSKE SPOSOBNOSTI

30% v celotni oceni

 

 

Strateški management, oblikovanje poslovnih modelov

Pregled dokumentacije – referenčne predstavitve, razgovor, priporočila, ocena strokovne institucije

1       2       3       4       5

Komunikacijska in pogajalska spretnost, timsko delo

Pregled dokumentacije – referenčne predstavitve, razgovor, priporočila

1       2       3       4       5

Skupna ocena Managerske sposobnosti

 

 

4. DRUGO

20% v celotni oceni

 

 

Poslovni ugled, moralna integriteta

Pregled dokumentacije, referenčne predstavitve, razgovor

1       2       3       4       5

Splošna razgledanost, poznavanje gospodarskih razmer

Pregled dokumentacije, referenčne predstavitve, razgovor

1       2       3       4       5

Poznavanje in delovanje skladno s sistemi kakovosti

Pregled dokumentacije, referenčne predstavitve, razgovor

1       2       3       4       5

Pozitivna naravnanost do poslovnih partnerjev podjetja in širše družbe

Pregled dokumentacije, razgovor

1       2       3       4       5

Pripravljenost na intenzivno delo v času funkcije

Razgovor

1       2       3       4       5

Sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov

Pregled dokumentacije, razgovor

1       2       3       4       5

Skupna ocena za druge kriterije

 

 

SKUPNA OCENA 3. in 4. dela MANAGERSKE IN VODITELJSKE SPOSOBNOSTI, DRUGO (skupno 50% v celotni oceni)

 

 

B. ZAKONSKO DOLOČENI SPLOŠNI KRITERIJI

Preučitev izjave

Izključitveni kriterij

Skupni seštevek

 

 

Končna ocena:

 

primeren / neprimeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenjevalni list 2:

Ovrednotenje kriterijev za nominirane kandidate za članstvo v NS v določeni družbi

 

 

Kriterij

Metoda ovrednotenja

Merilo od 1 do 5

A. SPLOŠNI POGOJI (ponovno vrednotenje po Ocenjevalnem listu 1)

80 % v celotni oceni

 

 

B. ZAKONSKO DOLOČENI SPLOŠNI POGOJI

 

IZKLJUČITVENI KRITERIJ

 

 

 

POSEBNI POGOJI

20 % v celotni oceni

 

 

C. ZAKONSKO DOLOČENI POSEBNI POGOJI

 

IZKLJUČITVENI KRITERIJ

D. POSEBNI POGOJI ZA IMENOVANJE V DOLOČENI DRUŽBI

 

 

Strokovnost, poznavanje industrijske panoge:

 

 

Pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja

Pregled prijave in dokumentacije,

razgovor, priporočilo ali ocena strokovne institucije

1       2       3       4       5

poznavanje področja, za katerega bodo v NS ali UO odgovorni

Pregled prijave in dokumentacije,

razgovor, priporočilo ali ocena strokovne institucije

1       2       3       4       5

Neodvisnost, nepovezanost, etičnost

 

IZKLJUČITVENI KRITERIJ

v izjavi mora potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan/a z družbo ali njeno upravo

Pregled dokumentacije - izjave

da            ne

v izjavi mora potrditi, da v času kandidature ne opravlja funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji/a delničar/ka ali družbenik/ca konkurenčnih družb

Pregled dokumentacije - izjave

da            ne

v izjavi mora navesti, ali in koliko delnic družbe, v kateri se poteguje za članstvo v NS ali UO oziroma v povezanih družbah, ima v lasti

Pregled dokumentacije - izjave

da            ne

v izjavi mora navesti, ali je pomembnejši/a dobavitelj/ica blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in revizorske storitve)

Pregled dokumentacije - izjave

da            ne

SKUPNA OCENA POSEBNIH KRITERIJEV (skupno 20% v celotni oceni)

 

 

Skupni seštevek

 

 

Končna ocena:

 

primeren / neprimeren

 

 

 

Dr. Bogomir KOVAČ

PREDSEDNIK