Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JGZ BRDO

 

 

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: zavod ali JGZ Brdo) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 97/01) 1. januarja 2002. Temeljni akt, ki ureja poslovanje in dejavnost zavoda, je Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 54/12, 31/14 in 92/15).

 

Osnovno poslanstvo zavoda je kakovostno opravljanje strokovnih in tehničnih nalog, povezanih z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije, protokolarnih storitev ter organiziranje drugih dogodkov za državne organe. S kakovostnim in rednim ter investicijskim vzdrževanjem objektov, gozdov, parkovnih površin in travnikov, zavod ohranja kulturne spomenike in zgodovinsko izročilo ter neokrnjene naravne znamenitosti, kar je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.  Z visoko kakovostnim opravljanjem dejavnosti in storitev zavod daje svoj prispevek k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.

 

Zavod z namenom boljše izkoriščenosti objektov ter zmanjševanja stroškov izvajanja gospodarske javne službe opravlja tudi tržno dejavnost s področja nudenja namestitvenih zmogljivosti, kongresne in gostinske dejavnosti ter drugih sorodnih področij. Tržna dejavnost tako dopolnjuje osnovno dejavnost na način, da ne ovira uresničevanja osnovnega poslanstva. Pri opravljanju tržne dejavnosti je poudarek na področjih, ki so sorodna in združljiva z dejavnostjo gospodarske javne službe, pri čemer ta dejavnost prispeva k večji odprtosti in dostopnosti objektov za javnost. Hkrati se s tržno dejavnostjo ustvarja prihodek za zagotavljanje višjega nivoja storitev preko dodatnega usposabljanja in motiviranja zaposlenih ter zagotavljanja dodatnih sredstev za vzdrževanje in razvoj objektov. Upravljanje premoženja poteka po načelih gospodarnosti in racionalnosti ob hkratnem doseganju visoke kakovosti osnovnih dejavnosti zavoda.

 

Vizija zavoda je ostati najboljši izvajalec protokolarnih storitev in strateški partner države, kakovostno vzdrževati objekte in zemljišča v uporabi ter okrepiti tržno dejavnost s poudarkom na edinstvenosti, ekskluzivnosti in spoštovanju zgodovinske, naravne in kulturne dediščine.

 

Zavod je usmerjen v stalen razvoj strokovnih in profesionalnih storitev za protokolarne in reprezentančne dogodke, s čimer prispeva k ugledu in prepoznavnosti Republike Slovenije na eni strani, hkrati pa si prizadeva za vzpostavitev primerne dostopnosti posameznih objektov javnosti, skozi poudarjanje zgodovinske in kulturne vrednosti le-teh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JGZ Brdo ima z Generalnim sekretariatom vlade (v nadaljevanju GSV) sklenjen sporazum o uporabi protokolarnih objektov, na katerih kot uporabnik opravlja strokovne, tehnične in druge naloge povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Tekoči stroški vzdrževanja in delovanja nepremičnin bremenijo zavod, prav tako je zavod tudi plačnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine.

 

 

 

 

 

 

 

Največje po površini in po številu objektov je posestvo Brdo s  473,62 ha zemljišč in 44 objekti oziroma deli objektov, ki so po kriterijih o stavbah vpisani v kataster stavb. Med temi objekti so najpomembnejši objekti, ki se neposredno uporabljajo v protokolarne in tržne namene, kot so Grad Brdo, Kongresni center Brdo, Hotel Brdo, Restavracija Zois, Koča Jezero in drugi. Med objekte, v katerih se izvajajo protokolarne storitve v širšem smislu, je treba šteti tudi vse tiste objekte, ki služijo za vzdrževanje in oskrbovanje osnovnih objektov (vrtnarija, delavnice, strojni depoji, garaže). JGZ Brdo bo za vse objekte skrbel kot dober gospodar. Zemljišče posestva Brdo obsega 643 zemljiških parcel. 

 

 

 

 

 

 

Vila Bled je obkrožena s 7,1 ha parkovnih površin in gozda, ki jih je potrebno vzdrževati. Stavbni del kompleksa sestoji iz treh ločenih stavb: osrednji objekt, Paviljon Belvedere in zimski vrt. V letu 2016 je bila zgrajena nova kotlovnica v vili, še vedno pa je stavba potrebna energetske sanacije in celovite prenove inštalacij. 

 

 

 

 

Vila Zlatorog, ki jo na Bledu obdaja urejen park se po obnovi uporablja kot protokolarni objekt.

 

 

 

 

 

Vila Podrožnik v Ljubljani je objekt, ki je primeren za protokolarna, diplomatska, poslovna in druga državna srečanja. V njej so štirje apartmaji, kjer je možno namestiti do osem gostov. Znotraj urejenega parka je tudi teniško igrišče in bazen.

 

 

 

 

 

 

Grad Strmol (Dvorje pri Cerkljah) je spomenik državnega pomena. Po obnovi je primeren za organizacijo butičnih poslovnih in protokolarnih dogodkov. Grad se nahaja v čudovitem parku, velikem 12,9 ha, kjer se nahaja Hribarjevo golfišče 1936 in manjše jezero. H grajskemu objektu spada še objekt s tremi konferenčnimi dvoranami in grajska pristava s kavarno. Grad je odprt tudi za oglede. V gradu se odvijajo tako protokolarni kot tržni dogodki.

 

 

 Več na spletni povezavi:

Protokolarne storitve